Den opprinnelige cellulosefabrikken er demontert og sendt til Vietnam i 1.300 containere. I alt 180. 000 tonn betong er fjernet sammen med 110. 000 tonn stål. Dette er så langt vi vet den største ryddejobben i Norge i nyere tid.

De bygningene som står igjen leies ut til kontorer, verksteder og lager. Det er nå i alt 50 virksomheter på området.  Statkraft ønsker etableringene velkommen. Til sammen utgjør virksomhetene en næringsklynge hvor en fremtidig biodrivstoffproduksjon vil kunne utgjøre hovedtyngden. En blanding av industri og annen næringsvirksomhet.

Verdiskaping og positive ringvirkninger

På Tofte ligger alt til rette for en fremtidig biodrivstoffsatsing med en infrastruktur for å håndtere store mengder trevirke, et stort industriområde sentralt på Østlandet og en meget god dypvannskai for utskiping.

Biodrivstoffindustrien som planlegges følger myndighetens strenge miljøkrav, men det er ikke mulig å unngå at industriell virksomhet generer økt aktivitet. Et fremtidig anlegg vil ikke ha samme store volum sammenlignet med det som var tidligere, og produksjonen generer betydelig mindre støy og lukt. Det vil være nødvendig å transportere skogsråstoffet, men det er ikke snakk om de mengdene som kom under tiden med celluloseproduksjon. Mest mulig av tømmertransporten vil utføres med båter, men det vil være behov for transport på vei også.

Vårt ønske er at aktiviteten vi planlegger på Tofte skal komme innbyggerne til gode gjennom økt verdiskaping og positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. Selv om våre planer ikke vil være i samme størrelse som den tidligere industrien vil biodrivstoffproduksjon kreve både bemanning og eksterne tjenester. Vi håper at den nye aktiviteten i fremtiden skal gi inspirasjon og levevilkår til mange andre næringer og at vi kan få en bærekraftig næringsklynge med senter på og rundt Tofte.

 

http://www.statkraft.no/om-statkraft/Prosjekter/norge/tofte-silva/

 

Statkraft Biomass: Etablert virksomhet for mottak av tømmer, hugging, tørking og salg av flis for brensel